نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

1. علائم و تابلوهاي راهنما در داخل ترمینالهاي فرودگاه ( داخلی و خارجی )

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

2. علائم خدمات جنبي فرودگاه

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

نحوه برخورد و پاسخگویي کارکنان شرکت هاي هواپیما

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

اطلاع رساني و نیز پاسخگویي و احد اطلاعات پرواز وتلفنخانه