نمایش محتوا نمایش محتوا

بیانیه ماموریت های اصلی اداره کل فرودگاه استان کرمانشاه

 

 *راهبري، مديريت و توسعه فرودگاه براي تسهيل  خدمات حمل و نقل هوايي ايمن  هواپیما ها و امن مسافر و بار

 *ارائه خدمات  ناوبري هوايي به پروازهاي داخلي و بين المللي  وهدايت هواپيماها در محدوده فرودگاه و فضاي تقرب پروازها

 *نصب و نگهداري تجهيزات و دستگاههاي ارتباطي، کمک ناوبري و راداری و سرویس های  مديريت ترافيك هوايي

 * نگهداری باند های پروازی و تامین سیستم های روشنایی سطوح پروازی و  تجهيزات عمليات فرودگاهي و ترمینال های مسافری

 * ارائه ارتباط ايمن و مبادله سريع پيامها و اطلاعات هوانوردي