نمایش محتوا نمایش محتوا

ليست اطلاعات مديران ارشد اداره كل فرودگاه استان کرمانشاه

مدیر کل فرودگاه کرمانشاه : مجتبی بیاتی 08334246662
معاونت اجرایی فرودگاه کرمانشاه : عبداله ابراهیمی 08331492004
معاونت عملیات فرودگاه کرمانشاه : پیمان شرفایی 08334244860