Form Records List Form Records List

خريد سوغاتي(فرودگاه کرمانشاه)
غرفه های متعدد  فروش سوغاتی اعم از: نان برنجی ،روغن کرمانشاهی و نیز صنایع دستی مربوط به استان، در سالن پروازهای داخلی موجود است.