برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه مشهد برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه مشهد


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
سعودي 5820 جده به زمين نشست |00:45 22:15 1397/06/11

15005-15019

سعودي 5812 جده به زمين نشست |00:35 21:35 1397/06/12

15052

سعودي 5814 جده به زمين نشست |22:35 19:25 1397/06/13

29155 -15007

سعودي 5888 جده به زمين نشست |01:15 21:10 1397/06/13

15016 -15002

سعودي 5818 جده به زمين نشست |10:03 03:00 1397/06/14

14107-15002