برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه مشهد برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه مشهد


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
سعودي 5813 مدينه پرواز کرد 04:35 1397/05/09 15005-15019
سعودي 5815 مدينه پرواز کرد 07:05 1397/05/09 15009-15015
سعودي 5819 مدينه پرواز کرد 15:20 1397/05/09 39027-15007-15005-15009
سعودي 5827 مدينه پرواز کرد 12:10 1397/05/10 15018-15002-1516
سعودي 5835 مدينه پرواز کرد 00:20 1397/05/11 14107-15016