برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه مشهد برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه مشهد


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1409 مدينه به زمين نشست |09:50 10:30 1398/06/02

15010

ايران اير 1425 مدينه به زمين نشست |23:37 01:00 1398/06/03

33007

ايران اير 1415 مدينه به زمين نشست |02:07 03:30 1398/06/03

15013

ايران اير 1509 مدينه به زمين نشست |13:03 13:40 1398/06/03

15017

ايران اير 1523 مدينه به زمين نشست |00:00 01:10 1398/06/04

15014