ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC620

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-400

پنج شنبه

07:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS7096

مشهد

طبق برنامه |

A500

پنج شنبه

08:50

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

285

تهران

طبق برنامه |

ATR-42-400

پنج شنبه

12:35

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

تهران

طبق برنامه |

BD

پنج شنبه

13:25

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6908

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

پنج شنبه

14:25

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS6908

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

پنج شنبه

14:25

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA289

تهران

طبق برنامه |

F-27-500

پنج شنبه

21:05

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه |

F-27-500

پنج شنبه

21:35

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC621

تهران

آماده پرواز |

5

ATR-42-400

پنج شنبه

07:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS7507

مشهد

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

09:50

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA284

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

13:10

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

تهران

طبق برنامه |

BD

پنج شنبه

14:25

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6909

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

پنج شنبه

15:25

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS7097

کیش

طبق برنامه |

A500

پنج شنبه

15:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA288

تهران

طبق برنامه |

F-27-500

پنج شنبه

21:40

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه |

BD

پنج شنبه

22:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA-1551

جده

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

01:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA-1549

جده

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

05:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶