Web Content Display Web Content Display

فرودگاه کرمانشاه دارای دو ترمینال پروازهای داخلی و نیز پروازهای حج و خارجی می باشد .بانک ،اورژانس ،واحد سوختگیری ،گذرنامه از جمله واحد های مستقر در فرودگاه می باشد