برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه مشهد برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه مشهد


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
سعودي 5813 مدينه پرواز کرد ۰۴:۳۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ 15005-15019
سعودي 5815 مدينه پرواز کرد ۰۷:۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ 15009-15015
سعودي 5819 مدينه پرواز کرد ۱۵:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ 39027-15007-15005-15009
سعودي 5827 مدينه پرواز کرد ۱۲:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ 15018-15002-1516
سعودي 5835 مدينه پرواز کرد ۰۰:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ 14107-15016