ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

کاسپين

6932

عسلويه

نشست(10:16)

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

10:20

۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

032

تهران

نشست(17:40)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

16:20

۴ تير ۱۳۹۶

آسمان

3769

شيراز

نشست(17:34)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

17:45

۴ تير ۱۳۹۶

ايران اير

287

تهران

نشست(17:54)-پايان تحويل بار

A140

ورودي داخلي

یک شنبه

18:05

۴ تير ۱۳۹۶

آسمان

625

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

دو شنبه

07:30

۵ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7096

كيش

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

08:50

۵ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1256

قشم

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

11:30

۵ تير ۱۳۹۶

ايران اير

285

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

دو شنبه

12:15

۵ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7506

مشهد

طبق برنامه

A310

ورودي داخلي

دو شنبه

14:25

۵ تير ۱۳۹۶

آسمان

622

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

15:00

۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6908

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

دو شنبه

20:05

۵ تير ۱۳۹۶

آسمان

626

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

21:35

۵ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

کاسپين

6933

عسلويه

پرواز کرد(11:10)

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

11:20

۴ تير ۱۳۹۶

کاسپين

033

تهران

پرواز کرد(18:40)

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

17:20

۴ تير ۱۳۹۶

آسمان

3770

شيراز

پرواز کرد(18:15)

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

18:15

۴ تير ۱۳۹۶

ايران اير

286

تهران

پرواز کرد(18:15)

A140

خروجي داخلي

یک شنبه

18:50

۴ تير ۱۳۹۶

آسمان

624

تهران

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

دو شنبه

08:00

۵ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7507

مشهد

طبق برنامه

A30B

خروجي داخلي

دو شنبه

09:50

۵ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1257

قشم

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

12:10

۵ تير ۱۳۹۶

آسمان

624

تهران

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

دو شنبه

13:00

۵ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7097

كيش

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

15:30

۵ تير ۱۳۹۶

آسمان

623

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

15:40

۵ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6909

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

دو شنبه

21:00

۵ تير ۱۳۹۶

آسمان

627

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

22:05

۵ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ