ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير

283

تهران

نشست(06:04)

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

06:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

620

تهران

نشست(06:57)

A140

ورودي داخلي

چهار شنبه

07:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2829

تهران

نشست(08:22)

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

08:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6908

مشهد

نشست(09:52)

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

09:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

622

تهران

نشست(13:56)

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

13:20

۳ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2867

مشهد

نشست(14:21)

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

14:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

032

تهران

اعلام ورود(16:40)

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

16:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3769

شيراز

اعلام ورود(17:00)

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

17:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2831

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

18:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

624

تهران

طبق برنامه

A140

ورودي داخلي

چهار شنبه

19:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

289

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

22:05

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

620

تهران

طبق برنامه

A140

ورودي داخلي

پنج شنبه

07:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4009

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

پنج شنبه

07:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7096

كيش

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

08:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

622

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

13:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7506

مشهد

طبق برنامه

A310

ورودي داخلي

پنج شنبه

14:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير

282

تهران

پرواز کرد(06:55)

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

06:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

621

تهران

پرواز کرد(07:40)

A140

خروجي داخلي

چهار شنبه

07:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2866

مشهد

پرواز کرد(09:10)

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

09:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6909

مشهد

پرواز کرد(10:42)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

10:25

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

623

تهران

پرواز کرد(14:56)

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

14:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2828

تهران

پرواز کرد(15:34)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

15:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

033

تهران

پذيرش مسافر در ميز (5)-

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

17:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3770

شيراز

پذيرش مسافر در ميز (6)-

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

17:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2830

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

19:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

625

تهران

طبق برنامه

A140

خروجي داخلي

چهار شنبه

20:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

288

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

22:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

621

تهران

طبق برنامه

A140

خروجي داخلي

پنج شنبه

07:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4009

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

پنج شنبه

08:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7507

مشهد

طبق برنامه

A30B

خروجي داخلي

پنج شنبه

09:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

623

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

14:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7097

كيش

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

15:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ