ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

زاگرس

IZG-4009

تهران

باطل شد |

A320

پنج شنبه

07:00

۲ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC-620

تهران

نشست |

1

07:00:00

ATR-72-500

پنج شنبه

07:00

۲ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS-7096

کیش

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

08:50

۲ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM-1291

تهران

طبق برنامه |

RJ100

پنج شنبه

09:45

۲ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA-285

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

12:35

۲ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC-622

تهران

طبق برنامه |

B.727

پنج شنبه

13:25

۲ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS-7506

مشهد

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

14:25

۲ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN-6908

مشهد

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

18:35

۲ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC-626

تهران

طبق برنامه |

B737-400

پنج شنبه

21:35

۲ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG-4117

مشهد

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

22:00

۲ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC-621

تهران

دريافت كارت پرواز |

5, 6

ATR-72-500

پنج شنبه

07:30

۲ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG-4008

تهران

باطل شد |

A320

پنج شنبه

08:00

۲ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS-7507

مشهد

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

09:50

۲ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM-1290

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

10:20

۲ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA-284

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

13:10

۲ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC-623

تهران

طبق برنامه |

B.727

پنج شنبه

14:25

۲ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS-7097

کیش

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

15:30

۲ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN-6909

مشهد

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

19:30

۲ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC-627

تهران

طبق برنامه |

B737-400

پنج شنبه

22:30

۲ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG-4116

مشهد

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

23:00

۲ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

زاگرس

IZG-4116

مشهد

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

23:00

۲ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG-4116

مشهد

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

23:00

۲ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

زاگرس

IZG-4116

مشهد

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

23:00

۲ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG-4116

مشهد

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

23:00

۲ شهريور ۱۳۹۶