ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

کاسپين

6908

مشهد

نشست(15:09)

MD82

ورودي داخلي

شنبه

14:55

۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6267

تهران

نشست(14:54)

A320

ورودي داخلي

شنبه

15:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

624

تهران

نشست(18:52)-پايان تحويل بار

A140

ورودي داخلي

شنبه

18:45

۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

289

تهران

نشست(20:23)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

شنبه

20:35

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

626

تهران

نشست(21:01)

F100

ورودي داخلي

شنبه

21:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

283

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

06:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

620

تهران

طبق برنامه

A140

ورودي داخلي

یک شنبه

07:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2829

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

08:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6932

عسلويه

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

10:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

622

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

12:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2867

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

14:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

032

عسلويه

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

16:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3769

شيراز

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

17:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

287

تهران

طبق برنامه

A140

ورودي داخلي

یک شنبه

18:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

تابان

6268

تهران

پرواز کرد(16:10)

A320

خروجي داخلي

شنبه

16:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6909

مشهد

پرواز کرد(16:17)

MD82

خروجي داخلي

شنبه

16:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

625

تهران

پرواز کرد(19:30)

A140

خروجي داخلي

شنبه

19:15

۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

288

تهران

پرواز کرد(21:22) - درب خروج بسته شد

F100

خروجي داخلي

شنبه

21:20

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

627

تهران

پرواز کرد(21:56) - در حال سوار شدن از درب خروج(2)

F100

خروجي داخلي

شنبه

21:50

۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

282

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

06:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

621

تهران

طبق برنامه

A140

خروجي داخلي

یک شنبه

07:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2866

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

09:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6933

عسلويه

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

11:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

623

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

12:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2828

تهران/تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

15:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

033

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

17:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3770

شيراز

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

18:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

286

تهران

طبق برنامه

A140

خروجي داخلي

یک شنبه

18:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ