ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC622

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

06:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA283

تهران

باطل شد |

ATR-42-400

جمعه

08:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

908

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

16:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN032

تهران

طبق برنامه |

M83

جمعه

16:55

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA287

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

17:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6908

مشهد

طبق برنامه |

M83

جمعه

18:35

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه |

ATR-42-400

جمعه

22:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC623

تهران

طبق برنامه |

5

100

جمعه

07:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA282

تهران

باطل شد |

1, 2

ATR-42-400

جمعه

08:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB909

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA286

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

17:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN033

تهران

طبق برنامه |

M83

جمعه

18:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6909

مشهد

طبق برنامه |

M83

جمعه

19:35

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه |

ATR-42-400

جمعه

22:40

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ