خبر خبر

فراخوان مناقصه عمومی شماره 1/96 اداره کل فرودگاه کرمانشاه در خصوص انجام خدمات نگهداری فضای سبز (20000 متر مربع) و نظافت (15000 متر مربع)
فراخوان مناقصه عمومی شماره 1/96 اداره کل فرودگاه کرمانشاه در خصوص انجام خدمات نگهداری فضای سبز (20000 متر مربع) و نظافت (15000 متر مربع)

اداره کل فرودگاه کرمانشاه در نظر دارد انجام خدمات نگهداری فضای سبز (20000 متر مربع) و نظافت (15000 متر مربع) خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاريخ درج آگهي تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه 96/02/13  جهت خرید اسناد و شرایط شرکت در مناقصه با در دست داشتن فیش بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500.000 ريال به حساب شماره 2176843701007 نزد بانک ملی شعبه مرکزی کرمانشاه به شناسه واریز  96190227  ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران ) به همراد معرفی نامه رسمی در ساعات اداری به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روزچهار شنبه  96/02/27  تحویل نمایند . کمیسیون بررسی پیشنهادات در تاریخ 96/02/30  در ساختمان اداری اداره کل فرودگاه کرمانشاه تشکیل می گردد .

نشانی محل تحویل اسناد : اداره کل فرودگاه کرمانشاه طبقه دوم سالن ترمینال پروازهای داخلی دبیرخانه

ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ360.599.520ريال بعنوان تضمین شرکت در مناقصه در هنگام تحویل پیشنهادات الزامی است .

هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .

متقاضیان در صورت نیاز برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند .

اداره کل فرودگاه کرمانشاه

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد