تلفن های پاسخگو تلفن های پاسخگو

تلفن های پاسخگو

تلفن خانه: - 34326644- 34326633 - 34326622- 34326611- 083
نمابر:  34329999 - 083
دفتر مدیرکل: 34326666 - 34328888 - 083
اطلاعات پرواز تماس از داخل شهر کرمانشاه: 199
اطلاعات پرواز تماس از خارج شهر کرمانشاه: 083-31492199