نمایش محتوا نمایش محتوا

شماره تلفن ترافیک  شرکت هواپیمایی ایران ایر در فرودگاه کرمانشاه:-34326464-داخلی :2175