کرمانشاه - صفحه اصلی

ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

14:45

آسمانIRC622

تهران

تاخیر

19:25

قشمQSM1209

مشهد

طبق برنامه

20:40

ایران ایرIRA3411

تهران

طبق برنامه

21:00

آتاTBZ5633

مشهد

طبق برنامه

22:00

ایران ايرتورIRB958

مشهد

طبق برنامه

ویژه حج ویژه حج

ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه ارتباط با مدیر کل فرودگاه استان كرمانشاه

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

News
2018-07-31

.آغاز اعزام زائران خانه خدا از فرودگاه کرمانشاه

.آغاز اعزام زائران خانه خدا از فرودگاه کرمانشاه
2018-07-31

آغاز اعزام زائران خانه خدا از فرودگاه کرمانشاه

آغاز اعزام زائران خانه خدا از فرودگاه کرمانشاه
2018-07-28

آگهي فراخوان عمومي واگذاري فعاليت و بهره‌برداري از فضاها و محل‌هاي تبليغاتي فرودگاه

آگهي فراخوان عمومي واگذاري فعاليت و بهره‌برداري از فضاها و محل‌هاي تبليغاتي فرودگاه
2018-07-21

تقدير قائم مقام مدير عامل از مجتبي بياتي مدير کل فرودگاه کرمانشاه

تقدير قائم مقام مدير عامل شرکت فرودگاهها از مجتبي بياتي مدير کل فرودگاه کرمانشاه